Πολιτική Απορρήτου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

(σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, εφεξής: ΓΚΠΔ)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δομουχτσής Μάριος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 116 & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 32 Τ.Κ. 54249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
E-mail: [email protected]   Tηλ. T.: 2310 310777

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών στέγασης και σίτισης στο Φοιτητικό Οικοτροφείο «Άγιος Δημήτριος», συλλέγουμε τις εξής πληροφορίες:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Όνομα Πατρός, Όνομα Μητρός
 • Ημερομηνία και τόπο Γέννησης
 • Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
 • Διεύθυνση
 • Διεύθυνση e-mail
 • Αριθμό τηλεφώνου (σταθερού και κινητού)
 • ΑΜΚΑ
 • Ιατρική βεβαίωση

Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 (άρθρο 4 αριθ. 1), όπου ορίζεται ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).

Η συλλογή των εν λόγω πληροφοριών είναι αναγκαία, προκειμένου να εξακριβώσουμε την ταυτότητα της μισθώτριας μας, να επικοινωνούμε μαζί σας και να εκδίδουμε τα αντίστοιχα παραστατικά.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται για την εκτέλεση της εντολής και τη σύναψη της παροχής υπηρεσιών στέγασης και σίτησης που μας έχετε αναθέσει, στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ ΓΚΠΔ και είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση μίσθωσης.

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διαρκεί η σύμβαση μίσθωσης. Ο χρόνος διατήρησης μπορεί να παραταθεί στα 5 έτη προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας και να διατηρούμε ακριβή αρχεία για φορολογικές ή άλλες διοικητικές αρχές.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για την διεξαγωγή της σύμβασης. Οι τρίτοι στους οποίους διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση για άλλους σκοπούς.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αποκτήσετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Με την αίτηση πρόσβασης μπορείτε να πληροφορηθείτε για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε΄ ή στ΄ ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα στη λήθη: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ.

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εγγράφως, με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής, στη διεύθυνση: 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 116 & ΠΛΑΤΑΙΩΝ 32 Τ.Κ. 54249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ή με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]. Επίσης, έχετε το δικαίωμα της καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).